AMBULANS-BİRİNCİ BÖLÜM

Yeni Ümit Modelistlik Kursu Eğitimleri

AMBULANS: Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip motorlu araçtır

İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi
Tarihi:24.01.2005 Sayısı:872

İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Tarihi:
Sayısı :

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde l. Bu Yönerge’ nin amacı il ambulans servisi başhekimliği, komuta kontrol merkezi ve acil sağlık istasyonlarının çalışma usül ve esasları, bu istasyonların çalıştırılması ile ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin idari hususları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönerge, il sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhekimlikleri, komuta kontrol merkezi ve acil sağlık istasyonları ile (B) tipi entegre acil sağlık istasyonu teşkil edilen devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu Yönerge, 11. 05. 2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile 24. 03. 2004 tarih ve 25412 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Bölüm – 1
Bölüm – 2
Bölüm – 3
Ambulans Nedir?