AMBULANS NEDİR?

srcbelgesi.com

AMBULANS: Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip motorlu araçtır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İl Ambulans Servisi Başhekimi

Madde 5. İl ambulans servisi başhekimi tıp doktorudur ve ambulans hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu, uygulanması ve Bakanlıkça belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarının değerlendirilmesi konusunda Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapar.

Buna göre;
a) Merkez ve istasyonların tıbbi, idari, ve teknik tüm çalışanları ve çalışmalarından sorumludur, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerekli görevlendirmeleri başhekim yardımcıları arasında yapar.

b) Acil Sağlık Hizmetleri konularında eğitim almış personelin, idari birimlerde, merkez ve istasyonlarda daha verimli çalışması ve hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla personel ve araçların uygun istihdam edilmesini sağlar,

c) İl ambulans servisine bağlı ambulansların, 24 saat kesintisiz çalışmalarının eksiklik ve aksaklığa neden olamayacak şekilde yürütülmesi amacıyla nöbet listeleri, günlük çalışmalarının düzenlenmesi ile bu birimlerde görevli personelin denetlenmesini sağlar,

d) Ulusal, bölgesel, il, ilçe sağlık afet ve kriz destek ve eylem planlamaları doğrultusunda doğal afetler ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulan yerlerde merkez ve istasyon hizmetlerini sunabilecek personel, araç-gereç ve tıbbi malzemenin belirlenmesi amacıyla eylem planı hazırlık çalışmalarında acil sağlık hizmetleri şubesi bünyesinde görevli afet birim sorumlusu ile koordineli
olarak çalışır,

e) Hizmetle ilgili kayıtların tutulmasını ve tutulan kayıtlar üzerinden hizmet istatistiklerinin çıkartılıp Bakanlığa sunulmak üzere formlar ve raporlar halinde acil sağlık hizmetleri şubesine gönderilmesini sağlar,

f) Hasta bilgileri ve arşiv işlemleri ile ambulansların görev takiplerini sağlayacak bilgi işlem ve veri iletim sistemlerinin hazırlığını yapıp, işletilmesini sağlar,

g) Acil sağlık hizmetleri şubesine gerektiğinde; araştırma ve geliştirme çalışmalarında araç-gereç ve insan gücü desteğinde bulunur,

h) Hizmetin verilmesi sırasında hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlar,

i) Merkez ve istasyon hizmetlerinin sevk. ve idaresi için gerekli tüm düzenlemelerle ilgili sağlık müdürlüğü şubeleri ve sorumluları ile gerektiği durumlarda hizmetin daha verimli yürütülmesi maksadıyla bilgi, teknoloji, malzeme, araç-gereç temininde koordinasyon ve işbirliği sağlar,

j) Hizmetin yürütülmesi amacıyla kullanılan ambulanslar ile ambulansta kullanılan tıbbi ve teknik malzemenin ve donanımı sürekli hizmete hazır halde bulunmasını sağlamakla sorumludur, Kullanılan ambulansların hizmete uygun olup olmadıklarını denetler, ambulans içinde hizmete uygun ve yeterli malzeme olup olmadığını kontrol eder, eksik malzeme ve donanımı saptar ve teminini sağlar.

k) Tüm personelinin ilgili birimlerce düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına ve tatbikatlara katılımını sağlar.

l) 112 ambulans hizmetlerinin tanıtımı, okullardan başlayarak toplumun doğru bilgilendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile medya kuruluşlarının yapılan hizmetler hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için, Sağlık Müdürlüğünün Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, Eğitim şubesi ve ilgili birimleri ile koordineli çalışır.

m) Ambulansların teknik sorunlarının ortaya çıkması halinde hizmetin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alır ve teknik sorunların çözümü için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan talepte bulunarak arıza ve eksikliğin derhal giderilmesini sağlar.

n) Ambulansların zorunlu trafik sigortalarının yapılıp yapılmadığını denetler, sigortaların zamanında yenilenmesini sağlar.

o) Ambulansların periyodik temizlik, bakım ve kontrollerinin zamanında yaptırılmasını sağlar.

p) Temin edilen, tıbbi ve teknik demirbaş ve sarf malzemelerinin depolanma, kayıt ve dağıtımlarının yaptırılmasından sorumludur. .

r) Hizmetin sunumunda hasta ve yaralılara gelişen teknolojik yeniliklere göre ihtiyaç duyulan malzeme ve tıbbi donanımı belirler, Merkez ve istasyonların ihtiyaç bildirdiği demirbaş ve sarf malzemelerinin alınması konusunda gerekli değerlendirmeyi yapar, temini konusunda Sağlık Müdürlüğüne teklifte bulunur. Hizmetin sunumundan elde edilen gelirlerin takibi ve etkin kullanımından sorumludur.

s) Ambulansların akaryakıt dağıtımları ve harcamalarını denetlemekten sorumludur. Bu amaçla; İstasyonlarda görev yapmakta olan ambulansların aylık akaryakıt ihtiyaçlarını saptar.

t) Haberleşme ile ilgili tüm cihazların ihtiyacı karşılayacak sayıda olmasını özellikle telefon hatları ile gelen acil çağrıların merkeze sorunsuz olarak iletilmesini sağlar, sağlatır. Bakanlığın belirlediği frekanslar üzerinden merkez ve istasyonların, her türlü haberleşme cihazı ile ilgili kurum ve kuruluşların ( Valilik Kriz Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, itfaiye, emniyet, sivil savunma, jandarma ve özel ambulans servislerinin) haberleşmelerini sağlar. Afet durumunda da bu hizmetleri sunabilecek alt yapıyı hazır bulundurur. Bu amaçla gerekli her türlü malzemenin alımının sağlanması, bakım, onarım ve periyodik kontrollerinin yapılmasından sorumludur.

u) İl Ambulans Servisi tarafından verilen hizmetlerin mevcut yasa ve yönetmeliklere göre uygulanması ve geliştirilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan planlama, veri toplama, koordinasyon, denetleme ve eğitim faaliyetleri ile olağan dışı durum ve afet organizasyonuna destek verir, uygulanmasını sağlar. Düzenlenen toplantı ve çalışmalara katılır. Müdürlük ve Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

v) Başhekimin bulunmadığı zamanlarda yerine tıp doktoru başhekim yardımcısı Müdürlüğün teklifi Valiliğin onayı ile vekalet eder.

Başhekim Yardımcısı

Madde 6. Başhekim Yardımcısı, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin teklifi, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve İl Sağlık Müdürü’ nün uygun görüşü ile Valiliğin onayı ile görevlendirilen tıp doktorudur. İl ambulans servisi başhekimliğine bağlı olarak illerin hizmet kapasitesi ve istasyon sayısına göre yeterli sayıda başhekim yardımcısı idari, insan kaynakları, eğitim, mali, bilgi işlem hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilir.

a) İdari hizmetlerden sorumlu başhekim yardımcısı, başhekim adına 112 komuta kontrol merkezi ve istasyonların işleyişini takip eder, hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli uyarı ve değişiklikleri yapar. Merkez ve istasyonların nöbet listelerinin takibini yapar. Gelen öneri, eleştiri ve şikayetleri inceler, değerlendirir, sonuçta elde ettiği bilgileri gereği için başhekime sunar. Olağan dışı durum, afet hazırlıkları ve organizasyonunu acil sağlık hizmetleri şubesi ile koordineli olarak üstlenir. Gerektiğinde diğer başhekim yardımcıları ile koordinasyonu sağlar.

b) İnsan kaynaklarından sorumlu başhekim yardımcısı, merkez ve istasyonlarda çalışan tüm personelin özlük hakları, personel bilgi dosyalarının hazırlanması ve planlanmasını yapar. Personelin hizmete uyum ve motivasyonu için çalışmalarda bulunur. Personelden gelen önerileri değerlendirir, gereği için başhekime sunar.

c) Eğitimden sorumlu başhekim yardımcısı, çalışan personelin hizmet içi eğitimlerini, yeni göreve başlayan personelin uyum eğitimlerini planlar, yapılmasını sağlar ve eğitim programlarını acil sağlık hizmetleri şubesi eğitim sorumlusu ile koordine eder, şube tarafından düzenlenen eğitimlere katılımı sağlar.

d) Mali işlerden sorumlu başhekim yardımcısı, ihtiyaç duyulan araç ve malzemelerin tespiti, temini, depolanması, planlaması ve dağıtımını yapar. Hizmetin sunumundan elde edilen gelirlerin etkin planlanma ve kullanımını sağlar, gelirlerin takibini yapar.

e) Bilgi işlemden sorumlu başhekim yardımcısı, Merkez ve istasyonlar arasındaki veri transferinin, komuta kontrol merkezi teknik ve bilgi işlem alt yapısının hazırlanması, işleyişi ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile çalışmalar yapar. Haberleşme ile ilgili her türlü donanım ve yazılımın sistemde kullanılmasını sağlar. Kullanılan form ve kayıtların düzenlenmesini ve değerlendirilmesini, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen bilgilerin hazırlanması ve kontrolünü yapar.

f) Yeterli sayıda başhekim yardımcısı bulunamazsa bu görevler mevcut başhekim yardımcısı veya yardımcıları tarafından yürütülür.

g) Başhekim yardımcısı asli görevleri yanında başhekimin verdiği diğer görevleri de yapar.

h) Sorumlu olduğu alanda başhekimin bilgisi ve onayıyla hizmetin yürütülmesini sağlar.

i) Başhekimi gerektiğinde resmi toplantı ve görevlerde temsil eder.

Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi

Madde 7. 112 Acil Sağlık hizmetlerinin 24 saat süreyle kesintisiz sürdürülebilmesi ve idare edilmesi amacıyla hizmet kapasitesi, istasyon ve hastane sayısı fazla olan illerde komuta kontrol merkezinde nöbet tutmak üzere başhekim tarafından görevlendirilirler.

a) Mesai saatleri dışında, komuta kontrol merkezi danışman hekimlerinin, çağrı karşılayıcı ve diğer personelin nöbet süresince amiridir.

b) Başhekim ve ilgili Başhekim Yardımcısının olmadığı durumlarda nöbeti süresince komuta kontrol merkezi ve istasyonlardaki işleyişin kurallara uygun ve aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur. Başhekim ve ilgili başhekim yardımcısının yetkilerine sahiptir.

c) Komuta Kontrol Merkez ve istasyonlarda görev yapan nöbetçi personelin karşılaştıkları idari, teknik ve adli sorunlarına çözüm bulur, gerektiğinde üst amirlerini sırasıyla bilgilendirir.

d) Hastaneler arası koordinasyon ve acil hasta sevk sistemini denetler, gerektiğinde müdahale eder, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) da alınan kararların uygulanmasını sağlar.

e) Olağan dışı durumlar ve afetlerde başhekim adına olaya müdahale eder, gerektiğinde olay yeri yönetimini yerinde üstlenir, komuta kontrol merkezi ve istasyonların olağan dışı durum formlarını ( Ek-4 ) hazırlamasını sağlar, raporları onaylar. Üst amirlerini olayla ilgili sırasıyla bilgilendirir.

f) Başhekim ve ilgili başhekim yardımcısı tarafından görevlendirildiğinde diğer kurum ve
kuruluşlarla koordinasyonu sağlar.

g) Acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Başhekimce verilen diğer görevleri yapar.

Komuta Kontrol Merkezi Hekimi

Madde 8. Komuta Kontrol Merkezinde işleyişin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi için nöbet sistemi ile çalışırlar.

a) Komuta Kontrol Merkezine gelen ve çağrı karşılayıcı personelce kendisine yönlendirilen acil çağrıları Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre değerlendirir.

b) Hasta ve olay ile ilgili adres, telefon, kimlik bilgisi ve gerekirse hasta ve yaralı sayısı, olayın tipi ve oluş şekli hakkında bilgi alır. Bu bilgilerin kayıt altına alınmasını sağlar.

c) Acil olarak değerlendirilen vakaları Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 20. maddesine göre yönlendirir. Çağrının geliş ve ambulans ekibine veriliş saatlerini kaydeder.

d) Ambulans ekibi vakaya ulaşana kadar hasta, hasta yakını veya arayan kişiye gerektiğinde
ilkyardım bilgileri verir.

e) Ambulansın hasta veya olay yerine ulaşıp ulaşmadığını takip eder, ulaşma saatini kaydeder.

f) Gerektiğinde emniyet, itfaiye, diğer çağrı merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla hızlı bir
iletişim kurar, işbirliği yapar.

g) Ambulans ekibi tarafından hasta veya yaralının hastaneye sevkine karar verilirse Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 22. maddesine göre organizasyon yapar. Gerektiğinde Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimini bilgilendirerek, desteğini ister.

h) Merkeze bağlı çalışan tüm ambulansların takibini yapar, ambulans görevlendirilmesinde ve
organizasyonunda yetkili ve karar vericidir.

i) Olağan dışı durum ve afetlerde gelen ihbarlar doğrultusunda tüm ambulansların yönetim ve koordinasyonunu yapar. Olağan dışı durum formlarının (Ek-4 ) doldurulmasını sağlar, üst amirlerini sırasıyla bilgilendirir, ilk ambulans ekibi olay yerine ulaşana kadar olay yeri yönetimini üstlenir. Olay yeri yöneticisi ve üst amirlerinden gelen bilgiler doğrultusunda hareket eder.

j) Çağrı karşılayıcı personelin nöbet süresince amiridir, çalışmalarını denetler.

k) Hizmetin etkin sunumu için her türlü bilgi, doküman, donanım ve iletişim sistemlerini kullanır, kullanılmasını sağlar.

Komuta Kontrol Merkezi Çağrı Karşılayıcı Sağlık Personeli

Madde 9. Komuta Kontrol Merkezinde işleyişin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi için nöbet sistemi ile çalışırlar ve konusunda eğitim almış sağlık personelidir.

a) Komuta Kontrol Merkezine gelen telefon çağrılarını uygun bir şekilde karşılar. Sağlıkla ilgili çağrıları komuta kontrol merkezi hekimine aktarır.

b) Hizmetin etkin sunumu için her türlü bilgi, doküman, donanım ve iletişim sistemlerini kullanır, kullanılmasını sağlar.

c) Hasta ve olay ile ilgili bilgileri kayıt altına alır. Gerektiğinde bu bilgileri komuta kontrol merkezi hekiminin bilgisine sunar.

d) Ambulansların takibi ve görevlendirilmesinde komuta kontrol merkezi hekiminin bilgisi dahilinde görev yapar.

e) Başhekim, ilgili başhekim yardımcısı, Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi ve Komuta Kontrol Merkezi hekimi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

İstasyon Sorumlu Hekimi

Madde 10. İstasyon sorumlu hekimi İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin teklifi, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve İl Sağlık Müdürü’ nün uygun görüşü ile Valilik Makamından onay alınarak görevlendirilir.

a) İstasyon personelinin 1. derecede disiplin ve sicil amiridir.

b) Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile istasyon arasındaki iletişimi sağlar.

c) İstasyonda düzenlenen 112 İstasyon Aylık Çalışma Formu (Ek-2) ve tüm evrakları, istasyon personelinin yıllık izinlerini onaylar ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine iletir.

d) İstasyon hekimlerinin nöbet listesini düzenler, istasyon sağlık personeli ve sürücülerinin sorumluları tarafından yapılan nöbet listelerini ve yıllık izinlerini onaylar. Nöbet listelerini bir önceki ayın en geç 25. gününe kadar İl Ambulans Servisi Başhekimliğine iletir.

e) İstasyona ait tüm resmi belgeler ile araç-gereçlerin korunmasını sağlar veya sağlatır, istenildiğinde geri verilmesini sağlar.

f) İstasyonun her türlü kayıtlarının tutulmasını, evrakların dosyalanmasını ve saklanmasını sağlar.

g) Demirbaş eşyaların kayıt altına alınmasını, korunmasını sağlar. Ambar kayıtlarının tutulmasını, ayniyatların zamanında yapılmasını sağlar.

h) Yazışmaların kurallara uygun olmasından ve her türlü yazışmadan sorumludur Üst makamca istasyonuna verilen görevleri veya emirleri tüm personele duyurmakla yükümlüdür. Verilen görevi tevdi edeceği personeli bizzat arar ve görevlendirir. İstasyon personeli arasında telefon zinciri oluşturur.

i) İstasyonda tanımlanmış görevlerin sorumlularını seçer, bu listeyi onay için İl Ambulans Servisi Başhekimine gönderir.

j) Afet ve olağan dışı durumlarda, istasyonun doldurması gereken formların ( Ek-4)nöbetçi ekip tarafından eksiksiz hazırlanması ve Başhekimliğe iletilmesini sağlar.

k) İstasyonda nöbet esnasında olan olayların yazılacağı bir istasyon nöbet defteri oluşturulmasını sağlar.

l) İstasyonun sorunlarının çözülmesi için İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile iletişim kurar.

m) İstasyonda ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit edip talep formu ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden talep eder.

n) Sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar yapar, önerilerini Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine iletilmek üzere İl Ambulans Servisi Başhekimliğine iletir.

o) (B) tipi istasyonlarda istasyon sorumlu hekimi, aynı zamanda entegre sağlık kuruluşunun acil servis sorumluluğunu da üstlenir. Teklifi entegre sağlık kuruluşunun Başhekimi veya sorumlusu tarafından yapılır. Entegre sağlık kuruluşundaki acil servis ve 112 ambulans hizmetlerinin uyum içerisinde ve tüm personelin koordinasyonu ve katılımı ile sürdürülmesinden sorumludur.

İstasyon Sorumlu Sağlık Personelinin Görevleri

Madde 11. İstasyon sorumlu sağlık personeli istasyon sorumlu hekiminin teklifi, il ambulans servisi başhekimliğinin onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen bu personel;

a) İstasyon Sağlık Personelinin nöbet listelerini ve yıllık izinlerini düzenler ve İstasyon Sorumlu Hekimine onaya sunar.

b) İstasyon Sorumlu Sağlık Personeli, istasyon sağlık personelleri arasında iletişimi düzenler.

c) İstasyon sağlık personelinin yıllık izinlerini, Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yapılan görevlendirmeleri düzenleyip İstasyon Sorumlu Hekimi’nin onayına sunar.

d) İstasyona teslim edilen demirbaş ve sarf malzemelerinin kayıtlarını tutar, ayniyat teslim işlemlerini yürütür.

e) Ambulansın ve tıbbi malzemenin sterilizasyonu için gerekli malzeme temini sağlar.

f) İstasyon sağlık personelinin görevlerini denetler, hizmet içi eğitimlerine katılımını sağlar.

g) Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan İstasyon Sorumlu Hekimine bilgi verir, onayını alır.

h) İstasyon sorumlu hekiminin verdiği diğer görevleri yapar.

i) (B) tipi istasyonlarda istasyon sorumlu sağlık personeli, aynı zamanda entegre sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık personelinin de sorumluluğunu üstlenir. Teklifi entegre sağlık kuruluşunun Başhekimi veya sorumlusu tarafından yapılır. Entegre sağlık kuruluşundaki acil servis ve 112 ambulans hizmetlerinin uyum içerisinde ve tüm sağlık personelin koordinasyonu ve katılımı ile sürdürülmesinden sorumludur

İstasyon Sorumlu Sürücüsünün Görevleri

Madde 12. İstasyon sorumlu sürücüsü istasyon sorumlu hekiminin teklifi, il ambulans servisi başhekimliğinin onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen bu personel;

a) İstasyon Sorumlu Sürücüsü, istasyon sürücüleri arasında iletişimi düzenler.

b) İstasyon sürücülerinin nöbet listelerini, yıllık izinlerini, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yapılan görevlendirmeleri düzenleyip İstasyon Sorumlu Hekiminin onayına sunar.

c) Aracın muayene, trafik sigortası ve periyodik bakımlarının yapılması veya yaptırılmasını sağlar.

d) Ambulans Günlük Bakım Formu (Ek-3), Ambulans Sefer Defteri, Aylık Akaryakıt Sarf bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması için gerekli uyarıları yapar, eksik dolduranları saptayıp eksiklerin giderilmesini sağlar.

e) Ambulans ile ilgili sorunlarda arandığında nöbetçi sürücüden aldığı bilgileri değerlendirip İstasyon Sorumlu Hekimine bildirir.

f) Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan İstasyon Sorumlu Hekimi’ne bilgi verir, onayını alır.

g) Ambulansın karıştığı kazalara ait kaza tutanağı, gerekli evrak ve işlemleri yapar, Başhekimliğe iletilmek üzere İstasyon sorumlu hekimine verir..

h) (B) tipi istasyonlarda istasyon sorumlu sürücüsü, aynı zamanda entegre sağlık kuruluşunda görev yapan sürücülerin de sorumluluğunu üstlenir. Teklifi entegre sağlık kuruluşunun Başhekimi veya sorumlusu tarafından yapılır. Entegre sağlık kuruluşundaki ulaşım ve 112 ambulans hizmetlerinin uyum içerisinde ve tüm sürücülerin koordinasyonu ve katılımı ile sürdürülmesinden sorumludur) İstasyon sorumlu hekiminin verdiği diğer görevleri yapar

İstasyon Nöbetçi Hekiminin Görevleri

Madde 13. 112 ambulans istasyonunun usulüne uygun planlama ve onay ile yayımlanmış nöbet cetveline göre görevlendirilmiş hekimdir.

a) Nöbet ekibinin amiridir.

b) Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetinden başlayarak o günkü nöbetine kadar olan nöbet notlarını nöbet devir teslim defterinden okur, programlı bir görevlendirme olup olmadığını öğrenir.

c) Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetçi hekimden ambulansta herhangi bir sorun ve malzeme eksikliği olup olmadığını öğrenir, var ise yetkili kişiler ile görüşerek sorunu çözer.

d) Nöbet ekibinin kılık kıyafetlerinin nöbete uygunluğunu kontrol eder, gerekli uyarılarda bulunur.

e) Nöbet ekibi ile birlikte ambulansın kontrollerini yapar, yaptırır ve Ambulans Günlük Bakım Formunun (Ek-3) doldurulmasını sağlar. Eksiklerin giderilmesini sağlar, mümkün değilse istasyon sorumlu hekimine ulaşarak gerekli bilgileri verir.

f) Ekibin her an göreve hazır olmasını sağlar.

g) Vaka dönüşünde ekip ve ambulansın yeni bir göreve hazırlığını denetler, eksikliklerin giderilmesi için nöbet ekibine gerekli talimatları verir.

h) Merkezle telsiz irtibatından birinci derecede sorumludur.

i) Nöbet devir tesliminde ve görev esnasında uyulması gereken kurallar bölümünde nöbetçi hekim için belirtilen esasların yerine getirilmesinden sorumludur.

j) Ambulansta bir arıza oluştuğunda veya kaza durumunda İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinin bilgi ve onayı dahilinde ilgili birimler ile iletişim kurar ve işlemleri başlatır.Ambulans kaza formunun (Ek-5) doldurularak (Ek-6) da ki kaza algoritmasına göre işlemlerin yürütülmesini ve formun istasyon sorumlu hekimine ve Başhekimliğe iletilmesini sağlar.

k) Sağlık personelinin olmadığı durumlarda; demirbaş ve sarf malzemelerinin kontrolünü yapar, eksiklikleri gidermeye çalışır, aletlerin şarjını kontrol eder, şarjı eksik olanları tamamlatır.

l) Eksik veya kullanılmış olan tıbbi malzemenin teminini sağlar, sorunu çözemiyor ise İstasyon Sorumlu Hekimi’ne bildirir.

m) İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi tarafından istasyona verilen görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

n) Olağan Dışı Durumlarda yapılan görevleri, rapor halinde (Ek-4) 2 nüsha olarak hazırlayıp, en kısa sürede bir nüshasını İl Ambulans Servisi Başhekimliğine iletir, diğer nüshasını istasyondaki ilgili dosyada muhafaza eder.

o) Herhangi bir nedenle nöbete gelemeyen personel varsa bu aksaklığın giderilip nöbetin devamının sağlanması için gerekli girişimleri yapar. Sorun çözülemiyorsa İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bildirir.p) Nöbete geldiğinde istasyonda personel eksikliği varsa ( izin, rapor vs. nedeni ile ) hemen İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bildirir.

İstasyon Nöbetçi Sağlık Personelinin Görevleri

Madde 14. 112 ambulans istasyonunun usulüne uygun planlama ve onay ile yayımlanmış nöbet cetveline göre görevlendirilmiş sağlık personelidir.

a) Nöbeti devir alırken programlı bir görevlendirme olup olmadığını öğrenir.

b) Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetçi sağlık personelinden herhangi bir sorun veya malzeme eksikliği olup olmadığını öğrenir, var ise nöbetçi hekim ile görüşerek sorunu çözer.

c) Nöbet devir tesliminde ve görev esnasında uyulması gereken kurallar bölümünde nöbetçi sağlık personeli için belirtilen esasları yerine getirir.

d) Aletlerin şarj durumunu kontrol eder, şarjı eksik olanların şarjını tamamlar.

e) Oksijen tüpünün doluluğunu kontrol eder, eğer boş ise doldurulması için nöbetçi hekime bilgi verir.

f) Hasta müdahale çantasının tıbbi malzeme eksikliklerini giderir. Eğer eksiklikleri gideremiyorsa nöbetçi hekime bilgi verir.

g) Tıbbi aletlerin bakımı ve sterilizasyonunu yapar.

h) Ambulansın hasta kabininin temizlik ve sterilizasyonunu yapar. Gerekirse temizlik işinde nöbetçi sürücünün desteğini alır.

i) Nöbetçi sağlık personeli sürücülük görevini de yapıyorsa nöbetçi sürücünün görevlerinden de sorumludur.

j) Nöbetçi hekimin bilgisi olmadan hiçbir şekilde istasyondan ayrılamaz.

İstasyon Nöbetçi Sürücüsünün Görevleri

Madde 15. 112 ambulans istasyonunun usulüne uygun planlama ve onay ile yayımlanmış nöbet cetveline görevlendirilmiş göre sürücüdür.

a) Nöbeti devir alırken programlı bir görevlendirme olup olmadığını öğrenir.

b) Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetçi sürücüden araç ve teknik donanım ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenir, var ise nöbetçi hekim ile görüşerek sorunu çözer.

c) Nöbet devir tesliminde ve görev esnasında uyulması gereken kurallar bölümünde nöbetçi sürücü için belirtilen esasları yerine getirir.

d) Ambulansta olan arıza saptadığında nöbetçi hekime ve istasyon sorumlu sürücüsüne bilgi verir, önerilerini sunar, nöbetçi hekimin talimatları doğrultusunda hareket eder.

e) Ambulansın yakıtının kontrolünden sorumludur. Ambulansın yakıt miktarının ½ deponun altına inmeyecek şekilde takviyesini yapar.f) Ambulansın dış kısmının ve sürücü kabininin temizliğinden sorumludur ve bu temizlik
günlük olarak yapılır.

g) Sağlık personeline hasta kabininin temizlenmesinde yardımcı olur.

h) Sağlık personelinin olmadığı durumlarda; oksijen tüpünün doluluğunu kontrol eder, eğer boş ise doldurtmak veya değiştirmek için nöbetçi hekime bilgi verir.

i) Nöbetçi hekimin bilgisi olmadan hiçbir şekilde istasyondan ayrılamaz.

Nöbet Devir-Teslim Esnasında Yapılacaklar

Madde 16. Merkez ve İstasyonlarda nöbet devir teslimi aşağıdaki kurallara göre yapılır.

a) Görev kıyafetleri giyildikten sonra nöbet devir alınır. Her türlü göreve Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili Kıyafet Genelgesinde belirlenen veya onaylanan kıyafet ile gidilir.

b) Nöbet devir-teslimi yapılmadan, nöbet mahalli terk edilemez.

c) Nöbeti teslim eden hekim; nöbet sırasında gelişen önemli olayları, bir sonraki güne ait görevlendirmeleri, Komuta Kontrol Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından iletilen talimatları nöbet defterine kaydeder. Nöbet ekibinin isimlerini yazar ve imzalar. Nöbeti teslim alan hekim de nöbeti teslim aldığına dair imza atar. İleri tarihlere ait görevlendirme varsa Komuta Kontrol Merkezi nöbetçi sorumlu hekimi ve İstasyon sorumlu Hekimine iletir. Nöbet defteri, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından onaylanmış olarak
istasyonlara dağıtılır.

d) Nöbetçi hekim, nöbetçi sağlık personeli, nöbetçi sürücü birlikte ambulansa kadar gidip ambulansın nöbete hazır olup olmadığını kontrol amacı ile Ambulans Günlük Bakım Formundaki tespitleri yapıp formu doldurur. Sürücü, Ambulans Günlük Bakım Formunun (A) bölümünün doldurulması ve eksiklerin giderilmesinden; Sağlık personeli oksijen tüpünün doluluk oranının kontrolü ve Ambulans Günlük Bakım Formunun (B) bölümünün doldurulması ve eksikliklerin giderilmesinden, nöbetçi hekim ise tamamının kontrolünden sorumludur.

e) Tutanak tutulmadan teslim alınan her türlü malzeme sağlam ve eksiksiz olarak teslim alınmış kabul edilir.

f) Komuta kontrol merkezi malzemeleri ile ambulansın tıbbi ve teknik malzemeleri tam ve eksiksiz olarak teslim edilir.

g) Nöbet odaları düzenli ve temiz olarak teslim edilir. Hasara uğramış malzeme varsa tutanakla devir edilir.

Nöbet Esnasında Uyulacak Kurallar

Madde 17. Merkez ve istasyonlarda nöbet aşağıdaki kurallara göre tutulur.

a) Acil Sağlık Hizmetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirlenen veya onaylanan kıyafet ile nöbet tutulur.

b) İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin bilgisi dışında nöbetçi ekip merkez ve istasyonu terk edemez.

c) Nöbetçi personel yerine yeni personel gelmeden nöbeti terk edemez, geç gelen ve nöbete gelmeyen personel hakkında tutanak tutulup İl Ambulans Servisi Başhekimliğine iletilmek üzere Komuta kontrol merkezi nöbetçi hekimi veya İstasyon Sorumlu Hekimine teslim edilir.

d) Nöbet esnasında gelişen olağan dışı durumlarda, nöbetçi personel nöbete devam edemeyecek durumla karşılaşırsa veya nöbeti devam ettirecek uygun personel bulunamaz ise Başhekimin ve İstasyon Sorumlu Hekiminin bilgisi ve onayı dahilinde nöbet listesindeki yedek personel nöbete gelerek devam eder. Yedek personel olarak listede adı yazılı personel her an nöbete gelecekmiş gibi hazırlıklı bulunmak zorundadır. Kendisi ile iletişim kurulabilecek durumda bulunması gerekir.

e) Herhangi bir nedenle nöbet ekibinden bir personelin ( hekim, ambulans ve çağrı karşılayıcı sağlık personeli veya sürücü) nöbete devam edememe ve yerine personel bulunamaması durumunda, merkezin veya ambulansın arızalanıp o anda tamir edilemeyişi, yerine yedek ambulans verilememesi durumunda bile merkez ve istasyon terk edilemez, nöbete devam edilir.

f) İstasyon ekibi için görev verildiğinde en geç 1 dakika içinde çıkış yapmayı engelleyecek konum ve uğraşıda bulunulmaz.

g) Tüm ekip telsiz anonslarını dinlemekle yükümlüdür. Anonslar kısa, anlaşılır ve hizmetle ilgili olmalı, gereksiz görüşmeler yapılmamalı, belirlenen telsiz kodları kullanılmalıdır. Kural olarak görüşmelerde önce karşı taraf daha sonra arayan kişi veya birimin telsiz kodu anons edilmelidir. Afet ve olağan dışı durumlarda farklı illerin ekipleri birlikte görev yaptığında veya başka bir il sınırları içinde, telsiz kodunun önüne ekibin görev yaptığı ilin plaka numarası konulmalıdır.

h) Eğer ambulans göreve hazır durumda iken İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi istasyon bölgesindeki hastayı başka istasyona verirse istasyon nöbet ekibi mutlaka İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezini hemen uyararak hastanın kendi bölgelerinde olduğunu bildirir.

i) Ambulansın istasyondan her türlü çıkışında ( bakım, onarım, oksijen tüp dolumu, yakıt ikmali gibi) Komuta Kontrol Merkezi’nin onayı olmadığı takdirde nöbet ekibi eksiksiz olarak ambulansta bulunur.

j) Görev verildiğinde Komuta Kontrol Merkezi ile iletişim tam sağlanır. Hastaya ulaşıldığında telsiz anonsu ile mutlaka bildirilir. Hasta hastaneye nakledilecekse hasta ambulansa alınır alınmaz hangi hastaneye götürüleceği telsiz anonsu ile Komuta Kontrol Merkezine bildirilir. Hasta yerinde bırakılacaksa derhal Komuta Kontrol Merkezine hastaya yerinde müdahale yapıldığı ve yeni göreve hazır olunduğu bildirilir. Görev tamamlandığında vakit geçirilmeden hastanın kimlik bilgileri eksiksiz olarak Komuta Kontrol Merkezine bildirilir.

k) Vaka sonuçları verilirken Komuta kontrol Merkezine vaka sonucunu almaya uygun olup olmadığı sorulur. Uygun olduğu komuta tarafından bildirilince vaka sonucu verilir.

Görev Verildiğinde Yapılacaklar

Madde18.

a) Görev çağrı anonsuna öncelikle nöbetçi hekim yanıt verir. Eğer bir sorun nedeniyle yanıt veremiyorsa öncelikle sağlık personeli, o da yanıt veremiyorsa sürücü çağrıya yanıt verir.

b) Görev verildiğinde hızlı bir şekilde ambulansa yönlenmeden önce açık kalması tehlike yaratabilecek elektrikli aletler ve kapılar kapatılıp istasyon emniyete alınır.

c) Nöbetçi ekip ambulansa bindikten sonra ambulans hareket eder.

d) Tepe lambaları ve sirenin çalıştırılması veya değiştirilmesi sürücünün sorumluluğunda olup bununla ilgili ekip amirinin ( nöbetçi hekimin ) uyarıları da dikkate alınır. Gerekmedikçe siren çalınmaz ve meskun mahallerde sürekli açık tutulmaz.

e) Megafonla gereksiz anonslar yapılmaz, eğer yapmak gerekirse saygı kuralları içerisinde uyarıcı anonslar yapılır. Göreve giderken ve hasta naklederken gerekmedikçe radyo-teyp açılmaz. Açıldığında ses ayarı telsiz anonsunu duymayı engelleyecek ve çevreyi rahatsız edecek düzeyde olamaz.

f) Ambulansta ( Sürücü veya hasta kabininde ) kesinlikle sigara içilmez.

g) Ambulansta hasta varsa hekim ve sağlık personeli kesinlikle sürücü kabininde oturmaz, hasta kabininde hastanın yanında bulunulur. Ambulansın hasta kabinine gerekmedikçe hasta yakını veya üçüncü şahıslar alınmaz. Ancak nöbetçi hekimin onayıyla gerektiği durumlarda hasta kabinine bu kişiler göreve engel olmayacak şekilde alınabilir. Özel durumlarda güvenlik görevlisi alınacak ise personelin korunmasını sağlayacak şekilde sürücü veya hasta kabinine alınabilir.

h) Seyir halinde iken sürücü, personeli ve ambulansı tehlikeye atmayacak şekilde güvenli bir hızla ve trafik seyir kurallarına riayet ederek ambulansı kullanır. Trafik kurallarına uymaya azami şekilde dikkat edilir. Kırmızı ışıkta ambulansın kontrollü ( karşı taraf yol verirse ) geçiş üstünlüğü olduğu unutulmamalıdır. Kavşaklarda mutlaka hız kesilir ve kontrollü geçiş yapılır.

i) Hastaya ulaşıldığında öncelikle personelin daha sonra ambulansın emniyeti sağlanır. Hekim ve sağlık personeli araçtan indikten sonra sürücü emniyet tedbirlerini alarak ambulansı park eder

j) Hekim ve sağlık personeli hastanın yanına gittiğinde sürücü iletişimi sağlayabileceği konumda bulunur. Sürücü malzeme gerektiğinde gerekli malzemeleri ekip arkadaşlarına götürür ve ambulansı kilitli konumda bırakır.

k) Emniyetli bir şekilde hasta tüm ekip tarafından ambulansa taşınır. Gerekirse çevreden hastanın taşınması için yardım talebinde bulunulur. Fakat hastanın güvenli bir şekilde taşınmasından ekip sorumludur. Hasta taşınacağı sedyeye mutlaka emniyet kemeri ile sabitlenir.

l) Hasta ambulansa bindirilip tüm kapıların kapalı olduğundan emin olunduktan sonra sürücü ambulansa binip aracı hareket ettirir.

m) Hastane bahçesine ulaşıldığında sirenler kapatılır. İkaz lambaları açık kalır.

n) Hasta ambulanstan indirildikten sonra sürücü öncelikle oksijen tüpü ve açık kalan cihazları kapatır, hasta teslim edildikten sonra sağlık personeli oksijen tüpü ve cihazları tekrar kontrol eder.

o) Hasta hastaneye teslim edilirken sürücü mutlaka ambulansın başında kalır. Hastayı nöbetçi hekim, hastane nöbetçi hekimine teslim eder ve Ambulans Kayıt Formunu (Ek-1) doldurup teslim ettiği kişiye imzalatır. Formun bir nüshası hastaneye bırakılır.

p) Hastayı teslim eder etmez muayene çantasından kullanılan malzemeleri sağlık personeli tamamlar, ambulansın kaba temizliği yapılır ve yeni bir göreve hazır hale gelinir.

r) Hastaya müdahale sırasında kullanılan demirbaş malzemelerin takibinden ve korunmasından tüm ekip birlikte sorumludur.

s) Ambulansta hasta yoksa ve hastaya gidilmiyor ise kesinlikle tepe lambaları ve siren kapalı tutulur. Trafik kurallarına tam olarak uyulur.t) Hasta hastaneye teslim edildiğinde hemen hekim vaka sonucunu İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine verir ve yeni göreve hazır olduğunu iletir.

u) Ambulansta telsizle mutlaka hekim konuşur. Eğer arka kısımda hastaya müdahale ediyor ise sürücü veya sağlık personeli anons yapabilir.

v) İstasyona dönüş esnasında ambulansın yakıtı kontrol edilir gerekirse tamamlanması sağlanır. Yarım deponun altına inmemesine dikkat edilir. Sağlık personeli tarafından ambulansın oksijen tüpü ve diğer tıbbi malzemeler kontrol edilir eğer mümkünse istasyona dönüş esnasında bu eksikler giderilir

y) Görev dönüşünde sürücü Ambulans Sefer Defterini doldurur, nöbetçi hekime imzalatır.
z) Ambulans yeni göreve eksiksiz olarak hazır konumda ve çıkış engellenmeyecek şekilde kilitli olarak bırakılır.

aa) Ambulans ile cenaze nakli yapılmaz, ancak ambulansta ölüm olayı gerçekleştiğinde, trafik kazası, olağan dışı durum ve afetlerde, olay veya kaza mahallinden ölü veya ölülerin hastane veya ilgili morga nakilleri, adli mercilerin de onayı alındıktan sonra yapılabilir. Bunda amaç olay yerindeki cenazenin bir an önce ilgili kuruma nakledilmesi ve toplumsal duyarlılığın yerine getirilmesidir. 112 ambulansları, bunun dışında hastaneden eve , hastaneler arasında ve şehirler arasında cenaze nakil aracı gibi kullanılamaz.

Denetim

Madde 19. Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, düzenli aralıklarla il ambulans servisinin çalışmalarını yerinde denetler ve hizmetin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışıp çalışmadığı hakkında hazırladığı raporu İl Sağlık Müdürlüğüne sunar. Hizmetin daha yaygın ve etkin sunumu için gerekli düzenleme, planlama ve uygulamaları İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile birlikte yürütür.

Madde 20. Bu Yönergede bulunmayan hususlar konusunda genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 21. Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22. Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

yeniumitforklift.com